Науковий часопис № 77

Титульна сторінка

Зміст

Абакумова О. О., Бабіна С. І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОСТІ

Аверіна К. С. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ В СУЧАСНОМУ ЗВО

Альохін М. М. ОСОБЛИВОСТІ ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРИВАТНІЙ ШКОЛІ

Башкір О. І., Ільченко А. Р. ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК УМОВА ОВОЛОДІННЯ ЛЕКСИЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Бондаренко Є. В. КОНТЕКСТНИЙ І ТЕХНОЛОГІЙНИЙ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СУДНОВОДІННЯ

Бреславська Г. Б. ІСТOРИКO-ТEOРEТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Бурцева О. Г. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бутиліна О. В., Євдокимова І. А. ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Бялик О. В. ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ В ПИТАННЯХ ВИХОВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Ворона Л. І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Гаврилюк О. А., Білозерська Г. О., Засипкіна Л. А., Твердохліб Н. В. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

Гелеш А. В. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДО ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Гнатовська К. С. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ФАХОВІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ ВИКЛАДАЧІВ

Грицаєнко Л. М. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Гулич М. М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Дєнічєва О. І. ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ АВСТРІЇ ТА УКРАЇНИ

Dmitriieva N. S. FEATURES OF FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF ATHLETES IN SHOOTING FOR COMPETITIVE ACTIVITY

Dubinina N. V. THE DIFFICULTY OF THE TRANSITION FROM THE ENTRANCE EXAM TO THE EXTERNAL EXAMINATION

Дудіна О. В. КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ В КИТАЇ

Єрьоміна Л. Є., Ель Хатрі Г. А. БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ ДІТЕЙ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Задорожна-Княгницька Л. В., Ситник А. В. ПАРТНЕРСТВО ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Зайцев В. О., Бабич В. І., Дубовой О. В., Бабич Л. М., Дубовой В. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Ізбаш С. С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 В КОНТЕКСТІ АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ

Карпенко О. Д. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ» ТА ЙОГО ІСТОРІОГЕНЕЗ

Кириченко М. О., Просіна О. В., Кравчинська Т. С., Швень Я. Л. НЕЛІНІЙНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Король А. М., Кутюгова Т. Ю. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

Кошель А. П., Кошель В. М., Міненок А. О. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ЦІННІСНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Левченко Н. В. ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З МОЛОДДЮ (З ДОСВІДУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ)

Литвин В. А. ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗВО

Макаренко Л. Л., Мова Л. В. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ХОРЕОГРАФА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мацейків Т. І. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ СКЛАДНИК КУРСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Mесарош Л. В. ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТЕЛОВИХ ЯВИЩ У РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ І ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

Муляр Н. М. БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Овдійчук Л. М. ІНТЕГРАЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Пінігіна Ю. Г. РОЛЬ БАТЬКІВСЬКОЇ ЛЮБОВІ У ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Полулященко Ю. М. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Попадич О. О. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Романенко О. В., Обозний В. В. ЯКІСТЬ ОСВІТИ ФАХІВЦЯ ТУРИЗМУ ЗА ВИМОГАМИ НАЗЯВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Романова О. О., Мудрик О. В. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Рудюк Т. В. РОДИННА ЛЕКСИКА ТА ПЕДАГОГІКА (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)

Рябошапка О. В. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Савка І. В., Білик О. С., Ключковська І. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Теличко Т. В. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ Й АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ З ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Фіголь Н. А. ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Фурсикова Т. В. ПРОФЕСІЙНА МЕДІАПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Харківський В. С. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В ПІДЛІТКІВ ІЗ ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Khoroshailo O. S. FUTURE SPECIALIST PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPING BY TEACHING PROFESSIONALLY – ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TO NON-LINGUISTIC UNIVERSITY STUDENTS

Червоненко К. С. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шевченко Л. С., Крижановський А. І., Кириленко Н. М, Кириленко В. В. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ LMS-ПЛАТФОРМИ COLLABORATOR

Шолох О. А. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Якименко С. І. СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЯК ПРОЦЕС ТА ОСНОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ СВІТОГЛЯДУ ДИТИНИ 5–8 РОКІВ