Науковий часопис №73 том 2

Титульна сторінка

Зміст

Маланюк Н. М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Мигович І. В. ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мірошніченко Т. В., Сокура О. І. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕСТОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Могилка О. П. МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЦЕНТРАМИ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ У МЕЖАХ ПРОГРАМ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД ВЖИВАННЯ ПІДЛІТКАМИ НАРКОТИКІВ

Мужановська М. М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Назаренко І. І. СТАВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Никифоров А. М. СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ У ЗМІСТІ ПОЗАІНСТИТУЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА У ПІДРОСІЙСЬКІЙ УКРАЇНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Перевознюк В. В. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Підлипняк І. Ю., Дука Т. М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Подковирофф Нанушка ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З УПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

Приходько С. О., Моргунова Н. С. СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОЇ РОЗПОВІДІ (DIGITAL STORYTELLING) В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ ЗВО

Резнік С. М. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ПОКАЗНИК ВИКЛАДАЦЬКОГО ЛІДЕРСТВА

Рядова Л. О. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ КООРДИНОВАНОСТІ РУХІВ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ЗОРУ

Сапогов М. В. ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ІНТЕГРОВАНА ЗДАТНІСТЬ У СМАРТ-НАВЧАННІ

Серпутько Г. П. ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ІЗ ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ)

Сидорчук О. В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДІЛОВОЇ ГРИ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЖУРНАЛІСТІВ І ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Синишина В. М. ПСИХОЛОГІЧНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Стасюк Д. О. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДАРУНКІВ Ф. ФРЕБЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Стахова Л. Л. РОЗВИТОК ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ

Теличко Т. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Тесленко Т. В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Ткачук О. М. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Tuliakova K. R. ENGLISH LANGUAGE FOR FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF MEDIATION AND CONFLICT REGULATION

Фодор К. Й., Лізак Л. М. КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Чаплинский В. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВЯХ ВСО ЕХБ УКРАИНЫ

Czerw Monika, Karpuszenko Elena, Kukla Daniel PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE ACADEMIC EDUCATION AREA FROM PERSPECTIVE OF RESEARCH AND ANALYZES

Чумак М. Є. НАВЧАЛЬНІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Шерман З. О., Габорець О. А. ЗАСТОСУВАННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ В КУРСІ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ

Шкода М. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (1991-2000)

Шуппе Л. В. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ягупов В. В., Єргідзей К. В. СИСТЕМА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВІЙСЬКОВИМ ПРОФІЛЕМ