Науковий часопис №67

Титульна сторінка

Зміст

Антонян І. М., Попович Н. Г. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ГРАМАТИКИ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Бабаян Ю. О., Тертична А. О. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

Berestok O. V., Kurinnyj O. V., Shcherbyna Y. M. ANDRAGOGY AS AN ART OF SELF-REALIZATION OF A PERSON

Бєляєв С. Б. ПРОЦЕДУРНА ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У РОЗРОБЛЕННІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Білик О. О., Пуга О. O. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ

Bodnar S. V. RESEARCH INTO TEACHING YOUNG LEARNERS THE ENGLISH DIALOGIC SPEECH

Бойко Н. І. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Бондаренко Л. М., Артьомова О. І. СКЛАДНОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вихрущ В. О. ПРОБЛЕМА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ШКОЛИ У РЕЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Власенко О. М. АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СТАРШОКЛАСНИКА

Havryliuk N. M. E-LEARNING EDUCATION AS A MEANS OF PROFESSIONAL SELF-REALISATION OF STUDENTS IN US HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Галацин К. О. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Гоголь Н. В. МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 10 КЛАСУ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ШКІЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТІ

Гончарук В. В. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Гречишкіна І. А. ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Грітченко Т. Я., Майданик О. В. ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Гук Л. І., Гаврилюк М. В. ЗАСТОСУВАННЯ КОМПАРАТИВІСТИКИ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Дегтярьова Т. О., Коньок О. П., Скварча О. М. ТЕСТИ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Дембровська Г. М. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ (50–70-ТІ РР. ХХ СТ.)

Дем’яненко Н. М., Чаграк Н. І. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ІНСТИТУТУ ОСВІТИ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬОГО ВІКУ (АВТОРСЬКИЙ ПРОЕКТ)

Денькович Н. А. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА В МЕЖАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ

Дятленко Т. І. ПРО ФОРМУВАННЯ ЧИТАЧЕМ ЦІЛІСНОГО ОБРАЗУ ПІД ЧАС ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Завидівська О. І. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЮ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-УПРАВЛІНЦІВ

Ілляхова М. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Капінус О. С.  ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Карпова Л. Г. МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ НОВОГО ТИПУ “ОБДАРОВАНІСТЬ”

Клюєва С. В., Боровицька О. М. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАВСТВА ФОРТЕПІАННИХ АНСАМБЛЕВИХ ТВОРІВ

Ковшар О. В. СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Комар А. О. ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кравченко О. І. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кравчинська Т. С. РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Кудрявцева В. Ф., Швецова І. В. СТРАТЕГІЯ ВИВЧЕННЯ СТАНДАРТНИХ ФРАЗ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ У МОРІ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Кузьменко Ю. А. ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМЦІВ У ФАХОВУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Купрас В. В. НАВЧАННЯ ПЕРЕКАЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Лобода О. Є. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Махновець Ю. А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Модестова Т. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Москаленко О. І., Демченко І. В. КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ АВІАФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Мулик К. О. ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Науменко Н. В. ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Nikolaienko O. V., Ushata T. O. PROFESSIONALLY ORIENTED READING AS ONE OF THE BASIC COMPONENTS OF TEACHING ESP AT NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Огарь Ю. В. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ САМОРОЗВИТКУ УЧНЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Окаєвич А. В. ПОТЕНЦІАЛ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Онищук І. А. МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Павлюк Б. В. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Пагута М. В. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Полулященко Ю. М., Толчєва Г. В., Саєнко В. Г. ЛОГІСТИКА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДІ

Пономаренко Л. І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ВРАЗЛИВИМИ СІМ’ЯМИ ТА ДІТЬМИ В УМОВАХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Поночовна-Рисак Т. М., Величко І. Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Попова Н. О. ДЕМОКРАТИЧНЕ ВИХОВУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

Приходько Д. С., Медкова О. М. СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ, ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В ЯПОНІЇ У ПРАЦЯХ ЯПОНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

Ремзі І. В., Аксьонов Д. В. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

Рудницька Н. Ю., Гужанова Т. С. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Рузяк Т. І. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ВПУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Русіна Н. Г. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Сергієнко А. А. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИХ УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ситник О. І. РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ІРЛАНДІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСВІТНІХ ДОКУМЕНТІВ ЮНЕСКО

Сологуб В. Д. КОНЦЕРТ ДЛЯ ГІТАРИ З ОРКЕСТРОМ ЯК ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКОНАВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “КЛАСИЧНА ГІТАРА”

Стадній А. С., Зозуля І. Є. ПІСЛЯТЕКСТОВІ ЗАВДАННЯ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Струк А. В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Турчинов А. В., Таймасов Ю. С., Зуб О. В., Белошенко Ю. К. КРОСФІТ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ-ЖІНОК ПІД ЧАС СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тушко К. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ

Філімонова Т. В. ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА УЧНІВ ПЕРШИХ КЛАСІВ

Фрига І. О. ЯКІСНІ ЗРУШЕННЯ ФОРМАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НА ПОДІЛЛІ В ПЕРЕДВОЄНІ РОКИ

Чапідзе К. О. ГОТОВНІСТЬ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Чередніченко Г. А. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Чумак М. Є. ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Шерудило А. В. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Шостаківська Н. М. ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Якименко С. І., Якименко П. В. ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Yamshinska N. V., Svyrydova L. G. ACADEMIC MOBILITY AS A MOTIVATOR FOR THE ENHANCEMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TECHNICAL STUDENTS