Науковий часопис № 83

Титульна сторінка

Зміст

Андросова Н. М.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Бобкова І. А., Бур’янова В. В., Умінська К. А., Хранівська В. О.
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Бойко С. О., Волкова О. А., Мойсеєнко С. М.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Букач М. М.
ОСВІТА ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ ЯК НАДВАЖЛИВА ОСВІТЯНСЬКА ПРОБЛЕМА

Вовчаста Н. Я., Семенишина І. В., Байрамова О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Гайдученко А. Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАТФОРМ І СЕРВІСІВ

Гляненко К. А.
ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гончарова О. А., Маслова А. В.
ФІДБЕК У СИСТЕМІ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Грицаєнко Л. М.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РИТОРИКИ

Гуцуляк Л. І.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ В УМОВАХ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

Даценко М. С.
ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завіруха Л. А., Білозерова О. В., Мархалевич Т. С.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ ПРО АРТИКУЛЯЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ В СОНАТАХ ЙОЗЕФА ГАЙДНА У ЗМІСТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Зайцева І. О., Коробова Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ЙОГО ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ

Кіцай Я. В., Кустинський О. В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ПРОЦЕСІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Клочок О. М.
ЕМПІРІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ РЕАБІЛІТОВАНИХ НАРКОЗАЛЕЖНИХ У ГРУПАХ САМОДОПОМОГИ

Кокоріна Л. В.
ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ НА НАВЧАЛЬНУ МОТИВАЦІЮ ШКОЛЯРІВ

Кондратьєва А. В.
УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Кордонова А. В.
КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Курок Р. О.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Левченко Н. В.
АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Лимаренко В. І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ НА ЗАСАДАХ ЕД’ЮТЕЙНМЕНТУ

Лисак Л. К., Григор’єва В. А.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ДОШКИ PADLET У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗВО

Лютий В. П., Куля В. О.
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Мартинюк А. К.
ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ОДЕСЬКОЇ ХОРОВОЇ ШКОЛИ У МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СЕМЕНА ДОРОГОГО

Волкова С. Є., Мельник О. Ф., Шемет О. Ф.
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Першко І. О.
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Петрук О. В.
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ ВІЙСЬКОВОЇ ГАЛУЗІ

Пінчук Л. М.
ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ “BLENDED LEARNING” У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

Поліщук Н. В.
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ (ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА, ТУРИЗМ)” У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Свірчевська Л. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ФАРМАКОГНОЗІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Сергата Н. С., Сергатий М. О.
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ” В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Скасків Г. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗВО

Спиридонова Є. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ

Стець Г. В., Кишакевич С. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стрілець-Бабенко О. В.
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ

Суворова Л. К., Музичук В. В., Процюк І. Є.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Темнікова І. М., Темніков В. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Тубичко Ю. О.
РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОМІРНОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

Цісарук В. Ю., Цісарук І. В.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Чаграк Н. І., Жумбей М. М., Копчак Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ВИКЛАДАННІ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Чепелевська М. М., Гуревич Р. С.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Червонська Л. М.
ПОСТНЕКЛАСИЧНІ СМИСЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕФІНІЦІЇ СУТНОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Черепаня М. Т.
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ЗАКАРПАТТЯ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1919–1938 РОКИ)

Черкашин С. В.
ПОГЛЯДИ НІМЕЦЬКИХ НАУКОВЦІВ НА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ЗНАННЄВОГО СУСПІЛЬСТВА І ГЛОБАЛЬНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Шапаренко Х. А., Бакуменко Т. К.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ “КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ” ЯК ЗАСОБУ ОСОБИСТОГО САМОРОЗВИТКУ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шевченко О. А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ГУРТКАХ ПОЧАТКОВОГО ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Штихалюк В. І., Павлюк Н. М., Калашнюк В. М.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВОКАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ М. МИКИШІ

Юник І. Д.
СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БРЕНДУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Яценко В. В.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Севастюк М. С.
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ