Науковий часопис №71

Титульна сторінка

Зміст

Бальоха А. С. ЗАСОБИ ТРИСУБ’ЄКТНОЇ ДИДАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Бейліс Н. В. ФЕНОМЕН НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ У ВИМІРАХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА

Благун С. С. МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ IНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГIЙ У ПРОЦЕСI НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, БОТАНІЧНОЇ І ХІМІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУР МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ

Божко Н. В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Бойчук-Товста О. Г. ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Бондарчук А. Я., Мищук П. М. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ВИКОНАВСЬКИХ НАВИЧОК СТУДЕНТА-ВОКАЛІСТА

Боярчук C. І., Бубін А. О. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Bulharu N. B. BASIC ASPECTS OF THE FORMING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN A TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Бурчак С. О. КОМПОНЕНТНІ СКЛАДНИКИ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Бутенко О. Г., Рябошапка О. В., Воєдило О. В. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Виноградова Н. М., Дин Юйцзин ОТРАЖЕНИЕ ДРЕВНИХ КИТАЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ

Власова І. В. ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Гагарін М. І. МОДЕЛЮВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Halatsyn K. O. THE ESSENCE OF FORMATION OF COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR WORK IN HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Гаргаун Н. М. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В КОЛЕДЖІ

Герасименко А. С. КОНЦЕПЦІЯ МОРАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ І. КАНТА В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Гончар Л. В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Гончаренко О. В., Поляничко А. О. ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ХЛОПЦІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

Гончарук О. В. ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СКЛАДНИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Гречаник Н. І. СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Скварча О. М. КРАЇНОЗНАВЧА АСПЕКТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Демянчук М. Р. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ У КОЛЕДЖАХ

Денисенко І. І., Тарасюк А. М. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОІ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Денисова А. В. МОНІТОРИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Єсіпова О. О. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

Ihnatieva O. L. SPECIFIC FEATURES OF AESTHETIC EDUCATION IN AGRICULTURAL ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION

Іщенко Л. В., Журавко Т. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Каніболоцька О. А. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ ДО НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Капінус О. С. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

Келемен Р. Ю. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Коваленко А. С. РОЛЬ ФЛАМЕНКО У РОЗВИТКУ ГІТАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Козігора М. А. ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Корж Г. І. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Корольова Л. М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ДО РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Лозовенко О. А. КУРС ФІЗИКИ В НІМЕЦЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ ВИШІ: ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Лук’янчук М. В. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Мартинець Л. А. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

Михасюк О. К. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Молнар Т. І. КРОСКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СФЕРА ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ

Ноздрова О. П. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Огієнко Д. П. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ МАЙСТЕР-КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Пилипенко В. В. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАЗИСТІВ У 30–50-Х РОКАХ ХІХ СТОЛІТТЯ

Пилявець М. С. ПАРТНЕРСТВО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Плющик Є. В., Новосадова С. А. ФОРМУВАННЯ ОРХЕСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Попович О. М. МЕХАНІЗМ ПРАКТИЧНОЇ ПОБУДОВИ СЕНСОРНО ЗБАГАЧЕНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В УМОВАХ РОДИНИ ТА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Прищепа О. П. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МУЗИЧНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

Радченко О. Б., Верченко Н. В. СТРУКТУРА СТОСУНКІВ МІЖ ПЕДАГОГАМИ ТА КЕРІВНИКАМИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Ракітянська Л. М. КОРДОЦЕНТРИЗМ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ: ЕМОЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДИСКУРС

Ремзі І. В., Аксьонов В. В., Аксьонов Д. В. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БАСКЕТБОЛУ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Рябенко М. І. ДУХОВНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНІХ ВІДНОСИН У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Савченко Л. Л. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК СКЛАДНИК РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Салтикова А. І., Завражна О. М., Пасько О. О., Хурсенко С. М. МІСЦЕ АСТРОНОМІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Свінцова П. О. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ, У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Сергата Н. С., Сергатий М. О. МОДУЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ

Сиваш С. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Tverdokhlib T. S. THE ROLE OF BISHOP’S SCHOOL AND ORTHODOX COLLEGIUMS IN DEVELOPMENT OF NATIONAL EDUCATION (FIRST QUARTER OF THE 18TH CENTURY – THE END OF THE 18TH CENTURY)

Тимофєєва О. Я. НАВЧАЛЬНА АВТОНОМІЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Фрумкина А. Л. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ИХ ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цись О. О., Філатов С. В. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ CAD-СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ

Цьома Н. С. ОСОБЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙНИХ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Чала О. В. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ КРАЄЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ГЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Шевчук Г. Й. ПАРТНЕРСЬКА ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Якименко П. В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

Якименко С. І. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО НАСТУПНОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Якубовська М. С., Стахів М. О. ДИСКУРС ПРАКТИКИ ЖИТТЯ І СИСТЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРАКТИЦІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОСТІ