Науковий часопис № 78

Титульна сторінка

Зміст

Абільтарова Е. Н. ЦІЛІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Авраменко Б. В. АНАЛІЗ ФОНЕТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДНИКА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-ТЮРКОЛОГІВ

Бабакіна О. О. ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Бардус І. О., Заволока Є. Е. АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ГАЛУЗІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Береза Р. П., Тицький І. А., Дундук О. І., Назарійчук О. В. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВОЇНА

Бодрова І. О. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ

Бубін А. О., Боярчук С. І., Циплюк А. М. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

Бурак В. Г. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Bhinder N. V. FORMATION OF INFORMATION LITERACY AMONG FUTURE OFFICERS AT THE ENGLISH LESSONS

Бялик О. В., Кудла М. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР

Havrylenko K. M. FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE SYSTEM OF DISTANCE EDUCATION

Handabura O. V. CONNECTIVIST LEARNING THEORY AT DEVELOPING MODERN FOREIGN LANGUAGE TEACHING MODEL

Горобець С. І. РИТОРИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ НА ТЕКСТОВІЙ ОСНОВІ

Дудіна О. В. ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ В УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЮ

Дятленко Т. І. РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Іванчук С. А. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Івегеш А. В. ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ

Кайдалова Л. Г. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ, ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Канарова О. В. ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ЯК РЕСУРС ДУХОВНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Каніболоцька О. А. ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Климус Т. М., Герус О. І., Козак М. Я. МЕТОДИКА FLOORTIME У РОБОТІ ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Клочок О. М. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРУП САМОДОПОМОГИ ДЛЯ РЕАБІЛІТОВАНИХ НАРКОЗАЛЕЖНИХ

Князян М. О., Романюк Д. Х. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНЯХ

Козуля В. М., Скиба Ю. А. SWOT-АНАЛІЗ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Колеснікова І. В. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Kornytska Yu. A., Narodovska O. M. DEVELOPING READING SKILLS IN A FLIPPED CLASS: AN ALGORITHM

Костенко Л. Д. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

Лакатош М. О. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лопухіна Т. В. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА У ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Маньковська О. Ю. ХОРЕОГРАФІЧНІ ТЕХНІКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ

Martsikhiv K. R. REGULATORY AND OPERATIONAL COMPONENTS IN THE PROFESSIONAL JOURNALISTS’ TRAINING AT THE AMERICAN AND UKRAINIAN UNIVERSITIES: COMPARATIVE ASPECT

Михайлов В. М. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ІЗ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Мукан Н. В., Мукан О. В., Драган Р. В. ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Набатов С. М. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У США: СУЧАСНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ УНІВЕРСИТЕТНОЇ ОСВІТИ

Онищенко Н. П. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Павлова О. Г. АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Пащук Ю. М., Каменцев Д. С., Пасічник С. М., Сергієнко Т. М. ЩОДО ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Романова Т. А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ГРУПІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Рудюк Т. В. ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ ТА ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ ЛЕКСЕМ (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)

Садикіна А. С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Сенчина Н. Г. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Сіладі В. В. НАВЧАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Слабко В. М., Макієвський О. І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Солонська А. А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ БАТЬКІВСЬКО-ВИХОВАТЕЛЬСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Stoliarchuk L. B. COMPETENCY-BASED APPROACH TO FUTURE LAWYERS’ PROFESSIONAL TRAINING AT CANADIAN UNIVERSITIES

Стягунова О. О. МЕТОДИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОНЕЧЧИНИ (2015–2020 РОКИ)

Сухолова М. А. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СЦЕНІЧНИЙ ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Титаренко В. М. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛЬТЕТІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Халайджі С. В., Яготін Р. С., Кананихіна О. М., Сергєєва Т. П. ВИКОРИСТАННЯ «ПАСПОРТА ЗДОРОВ’Я» В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Цицюра К. В. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІЗ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР ТА УКРАЇНИ

Шинкаренко В. В., Клімова Л. В., Міхіна Н. О., Купрієнко В. І. ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Шуть Т. О. СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ХОРОВОГО КЛАСУ

Яковлева В. А., Власенко Р. П., Андрійчук Т. В., Демчук Н. С. ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Яловський П. М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН