Науковий часопис № 74

Титульна сторінка

Зміст

Бірюк Л. Я., Ремньова Н. Ю. ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

Васильєва М. П. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Гоголь Н. В. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЯХ УЧЕНИХ 1980–1990-Х РОКІВ

Горохівська Т. М. ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Гращенкова Ж. В., Шутєєв В. В., Ленська О. В. ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Губіна С. І., Степанчук Ю. С. СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дутчак Ю. В. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Євдокимова І. А., Бутиліна О. В., Плахова О. М. РОЛЬ ПРОЄКТНОГО МЕТОДУ В ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Зайцева Н. В., Симоненко С. В., Супрун О. М. РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Зеленська О. П. ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ НЕПІДГОТОВЛЕНОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ У НАВЧАННІ АСПІРАНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

Калініна Л. В., Прокопчук Н. Р. МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Капінус О. С. ТРЕНІНГОВІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Кузнецова Г. П., Карась О. Д. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ

Кир’ян Т. І. ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Козловський Ю. М., Гаврилюк М. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Король Т. Г. ПОРТФОЛІО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ В НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Кудикіна Н. В., Тимченко О. В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВЕБ-КВЕСТІВ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОСВІТИ

Курліщук І. І., Павленко І. Г., Сєваст’янова О. А. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ IНТЕРНЕТ-МЕДІА

Лакатош М. О. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Макарова Е. В., Яковенко В. Г. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Мирковіч І. Л. НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В АСПЕКТІ КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ

Петриченко Л. О. РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО

Петровська О. В., Старенький Р. М. ІНТЕГРАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОТГ І МЕРЕЖЕВОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ

Polishchuk H. V. THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE IN EDUCATIONAL SPHERE ON PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE FOREING LANGUAGE TEACHERS’ CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE

Полулященко Т. Л. ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Полулященко Ю. М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Прокопенко І. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ В ЗАРУБІЖНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Рудюк Т. В. РОДИННА ЛЕКСИКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ)

Семенова О. Ю. ПЕРЕХІД НА СТРУКТУРОВАНІ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Синишина В. М. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Скрипник Н. І. ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО Й ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тесленко Т. В, Марусинець М. М. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНІВСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ

Тимофєєва І. Б., Нетреба М. М., Новицька Є. О. ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ВІД АНАЛІЗУ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ОСВІТИ

Ткаченко М. Є. НЕДИСКРИМІНАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ У СЛУЖБІ ПРОБАЦІЇ

Чупахіна С. В., Круль Л. М. ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, МЕДІАОСВІТА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ

Швець Т. Е. СПІВВІДНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТЬЮТОРСЬКОГО ПРОЦЕСУ