Науковий часопис № 60 Том 2

Титульна сторінка

Зміст

Магда П. М. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ (ДІЯЛЬНІСНИЙ ТА РЕФЛЕКСИВНИЙ КРИТЕРІЇ)

Магрламова К. Г. ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Максимова К. В. ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІТНЕС-КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ВНЗ УКРАЇНИ

Марціхів Х. Р. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЖУРНАЛІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Misiura Ya. Yu. THE ISSUE OF MOTIVATION IN AN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM

Могорита В. М. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ ЯК НАВЧАЛЬНОГО ЗАСОБУ

Моргай Л. А. РОЛЬ ПЕДАГОГА НИКИФОРА ГРИГОРІЇВА (1883–1953 РР.) У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Моргунова С. О. ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Набока О. Г. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Надутенко О. Л. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

Несін Ю. М. АНАЛІЗ АНГЛОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА «АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»

Окольнича Т. В. ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН ЕТНОГРАФАМИ ХІХ-ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)

Олефіренко Н. В., Пономарьова Н. О. СПЕЦКУРС З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Острянко Т. С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Охріменко Л. С. КОЛЬОРОВА ГАМА ЖІНОЧОГО УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА ПОЛТАВЩИНИ

Папушина В. А. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Пліско Є. Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Повстин О. В. ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Покась Л. А., Стаднюк Ю. Ю. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Поліщук Т. П. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Приходько О. О. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

Рідкодубська Г. А. МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Романов І. І. УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КЕЙСІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Рудик Т. О., Суліма О. В. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З АНАЛІТИЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Саєнко Ю. О. ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Сидорчук О. В. РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Силюга Л. П., Січак М. І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАСТУПНОСТІ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В 4-ОМУ І 5-ОМУ КЛАСАХ

Скляр С. В. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА СУТНІСТЬ ЗАЇКАННЯ ТА МЕТОДИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Слухай Н. В. СОВРЕМЕННЫЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ МОТИВАТОРЫ К ОНЛАЙН-ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: АСПЕКТ СУГГЕСТИВНОГО АНАЛИЗА

Соболь О. М. ВПЛИВ ЕТНІЧНО-КУЛЬТУРНИХ ЗМІН НА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Сокол М. О., Горпініч Т. І., Смила Йоанна ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОНЯТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Соломко З. К. РЕЦЕПТИВНА ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СКЛАДІ ФАХОВОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Сороквашин С. В. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Статкевич О. К. РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ДОМИНАНТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Стеценко Н. М. РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стець Г. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХОРОВОГО СПІВУ

Стремецька В. О. ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПАТРОНАТУ ЗВІЛЬНЕНИХ З ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Тельна О. А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД США

Ткаченко Н. М. СТРАТЕГІЇ, ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Ткачук Г. В., Стеценко Н. М. АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Тодорцева Ю. В. ПІДГОТОВКА ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ-АУТИСТІВ

Toporenko O. Yu. MILITARY TRAINING OF SCHOOLGIRLS IN THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH II IN THE TERRITORY OF WESTERN UKRAINE: PROBLEMS AND VALUES

Трубіцина О. М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Уайханова М. А., Ушакова Н. М. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Філімонова І. А. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Фогель Т. М. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ВЧИТЕЛЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Фокша О. М. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Khamuliak N. V. MULTIFACETED TEACHERS’ ROLE FOR INCREASING STUDENTS’ MOTIVATION

Черкашин С. В. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС У НІМЕЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Чорна І. І. ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Шайнер Г. І. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ФАХОВИХ ШКОЛАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1918–1939)

Якушенко І. О. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

НАШІ АВТОРИ