Науковий часопис № 54

Титульна сторінка

Зміст

Авраменко О. Б. ПЛАНУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРАКТИКУМУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Андрощук І. П. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Андрощук І. В. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Артюх Л. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА СПЕЦДИСЦИПЛІН БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

Бойчук В. М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бурдун В. В. FAB LAB – ЛАБОРАТОРІЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧИХ ІДЕЙ УЧНІВ

Бусленко О. М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “РОБОТА В МАТЕРІАЛІ”

Вовк Н. В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Гервас О. Г. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ В ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ З ОСНОВ ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Гуревич Р. С., Гаркушевський В. С., Цвілик С. Д. ГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Даннік Л. А. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС СТАРШОЇ ШКОЛИ

Кадемія М. Ю., Люльчак С. Ю. БІНАРНЕ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПТНЗ

Корець О. М. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кулінка Ю. С. САМОСТІЙНА РОБОТА У ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРОФІЛЕМ “ТЕХНІЧНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”

Лихолат О. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІКИ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Ляшук Ю. В. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Малишевський О. В. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Маркусь І. С., Сиротюк В. Д. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ЯК ТЕНДЕНЦИЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Матвісів Я. Я. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Матяшова Д. В. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ГРУП КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Мелентьєв О. Б. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ВИВЧЕННЯ В ШКОЛІ НАУКОВИХ ОСНОВ ВИРОБНИЦТВА

Нагайчук О. В. СТИМУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ

Нищак І. Д. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Ніколайчук С. П. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Омельчук О. В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДУ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛЕТЕНИХ ВИРОБІВ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ

Оршанський Л. В., Ясеницький В. Є. СУТНІСТЬ, СПЕЦИФІКА ТА ОЗНАКИ ТВОРЧОЇ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

Павлиш Т. Г. РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ–НЕОБХІДНИЙ ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО ФАХІВЦЯ

Пастирєва К. Ю. УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Поліщук Т. П. АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ ПТНЗ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Рогозіна О. В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ

Ружицька А. В. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІВЧАТ
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ (1917 – 1991 РР.)

Савченко Л. О. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Салогуб В. С. ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Скутін А. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ АКАДЕМІКА Д. О. ТХОРЖЕВСЬКОГО

Собкевич Л. В. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Соловей В. В. РОЛЬ І МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ” В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Ткачук С. І. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Тришин В. В. ІНФОРМАЦІЙНО-МОДУЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Уруський А. В. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОФІЛЕМ

Цибулько Г. Я., Курчій О. В., Тютюнник А. О. ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ТРУДОВІЙ ПІДГОТОВЦІ

Цина А. Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА СИСТЕМНОСТІ В ОСВІТІ

Чумаченко Д. В. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТРОННОМУ ДІЛОВОДСТВУ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шкворець О. В. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ, ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Шпак Л. М. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Яковлєва В. А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ