Науковий часопис № 76

Титульна сторінка

Зміст

Бондар В. І., Адаменко Л. О. ПЕДАГОГІЧНИЙ ІМІДЖ ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

Андрійчук О. І. ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ФОРМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИНХРОННОМУ АБО АСИНХРОННОМУ РЕЖИМАХ

Боса В. П. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Бурчак С. О. ТВОРЧІ (КРЕАТИВНІ) ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Верітов О. І. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Виноградова О. В. СИСТЕМА СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Врубель Г. Ф. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Гевко І. В. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Глінчук Ю. О. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

Горохівська Т. М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Грузевич Т. Ю. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЗАРУБІЖНІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Денисенко І. І., Тарасюк А. М. ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: КОНТЕНТ, ТЕХНОЛОГІЇ

Дмітрієва Н. С. ПРОЄКТНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Євтушенко Н. В. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Заячківська Н. М., Лещак Т. В. ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАЧЕМ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ісаєва О. С., Шумило М. Ю. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Кисельов В. О. СУТНІСТЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ХОЛІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Князян М. О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ

Коваленко А. С. РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ (НА ПРИКЛАДІ ГІТАРНОГО МИСТЕЦТВА)

Коршевнюк Т. В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Кудрявцева Г. І. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Кушнір І. М. ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Лазоренко С. А. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Ластовець Ю. М. ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Мошковський О. М. ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНИЙ ПІДХІД ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЖІНОК ЯК МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ

Никоненко Н. В. СИСТЕМНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ НАДАННЯ ОСВІТИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У США

Потапчук О. І., Луцик І. Б. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Прокопенко І. В., Савка І. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Просяна Д. І., Томченко М. А. ВЕБІНАР ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Рудюк Т. В. РОДИННА ЛЕКСИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІПШЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)

Севастюк М. С., Слабко В. М. ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Сергата Н. С. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СПОРТИВНИЙ МАСАЖ І САМОМАСАЖ»

Скрипник Н. І. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Смаковський Ю. В. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Токар Л. П., Шевченко Л. С. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Філіппова Л. В. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Хлонь Н. В., Кмець А. М. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ЕКСКУРСІЙ З УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ