Науковий часопис № 60 Том 1

Титульна сторінка

Зміст

Андрєєв В. О. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ

Андрущенко Т. В., Ковчина І. М., Пасічніченко С. В., Панченко М. В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Антибура Ю. П. З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ КРАЄЗНАВСТВА НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Akhmetova Gaukhar, Aipova Ainash , Novossyolova Yelena, Oguzbayev Aslan DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION SKILLS AS THE BASIS IN THE FORMATION OF MULTICULTURAL PERSONALITY IN THE CONTEXT OF THE MODERNIZATION OF KAZAKHSTANI EDUCATION

Біницька К. М. ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (90-ТІ РР. ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Бардус І. О. МЕТОДИКА ФУНДАМЕНТАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ БАЗ ДАНИХ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Барканов А. Б. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ

Безсонова О. К. БАГАТОРІВНЕВА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ЗДО

Беспалько Г. М. ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Білик Л. В. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ДО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ІЗ СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОГО БОЛЮ

Бодак Л. Й. ОСТАП МАКАРУШКА ПРО РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ

Бокша Н. І., Коваль Т. В. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Бордюг Н. С. ОСОБЛИВОСТІ СТАЖУВАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Бриндіков Ю. Л. ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНІНГОВІ МЕТОДИ Й ТЕХНІКИ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ

Bunetska I. M. PERCEPTION OF EFL INTONATION IN CONTEXT BY THE SPEAKERS OF TONE (CHINESE) AND INTONATION (RUSSIAN) LANGUAGES

Бут Я. В. КАТОЛИЦЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ

Бхіндер Н. В. СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ У РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ

Вихрущ В. О. ПЕДАГОГІКА РЕФЛЕКСІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Гавран М. І. СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Havrylenko K. M. PRINCIPLES OF DISTANCE EDUCATION

Галів М. Д. ПОЗАДЖЕРЕЛЬНІ ЗНАННЯ В ПРАЦЯХ МИКОЛИ ПЕТРОВА З ІСТОРІЇ ОСВІТИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Головко М. Б., Головко Б. С. ФЕНОМЕН ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Голя Н. Г. СТРУКТУРА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Honcharova-Ilina T. O. TRANSFORMATIVE LEARNING STRATEGIES IN TEACHING ADULTS FOREIGN LANGUAGES

Гук Л. І., Гаврилюк М. В. ІДЕЇ Е. РАЄРСОНА ЩОДО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КАНАДИ

Дем’яненко О. Є. ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Денисенко Н. Г. ПОГЛЯДИ НА МОБІЛЬНІСТЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ АНДРАГОГІКИ

Деркач А. С. ІНТЕНСИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Доманюк О. М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ВИХОВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ

Драгунова В. В. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Dyomina V. V. REGULARITIES AND PRINCIPLES OF THE EDUCATION BILINGVAL CULTURE FOR FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGE

Д’яченко І. М. СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ ТА СТРУКТУРНИЙ МЕТОД – ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ТА СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКА «ІСТОРІЯ І МЕДИЦИНА УКРАЇНИ»

Жáра Г. І. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА САМОРОЗВИТКУ

Жукевич І. П. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Зеленська О. П. ЗНАЧЕННЯ АУДІЮВАННЯ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НЕМОВНІЙ МАГІСТРАТУРІ ТА АСПІРАНТІВ

Зелінська-Любченко К. О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ У БЕЗМОВЛЕННЄВИХ ДІТЕЙ

Зикова К. М., Шишкін Г. О. ОЦІНКА РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІЗНИХ РОЗДІЛІВ КУРСУ ФІЗИКИ

Зінукова Н. В. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ ПОСЛІДОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Зозуля О. В. НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ЯК СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Зуб Г. В. ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО РОБОТИ З ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ АМАТОРСЬКИМИ КОЛЕКТИВАМИ

Kabbasova Ainagul, Kuanysheva Bakhyt, Raissova Aigul INFORMATION TECHNOLOGY SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING STUDENTS’ PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE (THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

Karpenkova N. Yu. PREPARING FOR THE WRITING SECTION OF ENGLISH TESTS: MAIN STAGES OF WRITING PROCESS

Кнодель Л. В. ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ковалевський С. В., Кошева Л. В. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Коваленко О. В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЕКСКУРСОВОДІВ

Корольова Т. В. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Косогов І. Г. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ ІЗ ФІЗИКИ У СТАРШИХ КЛАСАХ

Kulakhmetova Mergul, Anesova Albina, Sakharieva Aigul ESP TEACHING FEATURES IN KAZAKHSTANI HIGHER EDUCATION

Кучер Г. М. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Леснянська-Дощак А. С. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

Lichman L. Yu., Hulchiy O. Р. PUBLIC HEALTH SCIENTIFIC AND PEDAGOGIC PROMOTION IN UKRAINE ALLIED TO PSYCHOLINGUISTIC SUBJECT MATTER

НАШІ АВТОРИ