Науковий часопис № 53

Титульна сторінка

Зміст

Вовк Л. П. З’ЯСУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ МОДЕЛІ НАУКИ І ДИСЦИПЛІНИ

Агоста І. В. ДЖОРДЖ КІСТЯКІВСЬКИЙ–МАНХЕТТЕНСЬКИЙ ПРОЕКТ

Андрійчук А. Б. КРИТЕРІАЛЬНО-РІВНЕВИЙ АПАРАТ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Бойко Г. М., Панченко Т. В. ВИКЛАДАННЯ КУРСУ “КОМП’ЮТЕРНА АСТРОНОМІЯ” У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Буяло Т. Є., Слободянюк К. С. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

Веліховська А. Б. НОВІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Вознюк О. В. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАД РЕЛІГІЙНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Воротникова І. П. УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДКРИТОГО ОН-ЛАЙН НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Головко М. В. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В ІСТОРИКО-МЕТОДИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ТА ВИКЛИКАХ СЬОГОДЕННЯ

Дендеренко О. О. КЕЙС-МЕТОД ЯК СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ

Доброштан О. О. КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Закалюжний В. М. МЕТОД ПРОЕКТІВ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ НА ОСНОВІ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ

Киливник В. В. ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ В КОЛЕДЖІ

Клименко Л. О. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СФЕРИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кобрюшко О. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ

Колосова Л. М. ПРОЕКТНО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОПТИМАЛЬНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ

Костецька М. В. ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кремінський Б. Г. ФУНКЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА З ТОЧКИ ЗОРУ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

Кузьменко О. С. ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Лебединець Г. М. ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (60-90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Ліскович О. В. ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Макаренко Л. Л. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Манькусь І. В., Недбаєвська Л. С. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИКИ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Мироненко І. В. ЗАГАЛЬНОБІОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ

Мирошніченко Ю. Б., Сиротюк В. Д., Касянова Г. В. ПРО ЩО ГОВОРИТЬ ТАЄМНИЙ ЗНАК?

Мисліцька Н. А. ПОНЯТТЯ “МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ” МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ТЕОРІЇ ОСВІТИ

Михайленко Н. Ф. ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ ВОДОРОСТЕЙ: ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Мойко О. С. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Москалець М. М., Чумак М. Є. ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ, ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ, ФОРМ І МЕТОДІВ САМОКОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Нєлєпова А. В. ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА В УПРАВЛІННІ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Одайник С. Ф., Мазаєва К. В. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ

Онопрієнко В. П., Бондаренко С. М. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Павленко А. І. ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО І КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Павлюченко О. О. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ОСНОВИ НАНОТЕХНІКИ”

Папач О. І. ЗМІСТ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КУРСОВИЙ ПЕРІОД

Пашко М. І. ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Подорванов В. В. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Решнова С. Ф., Речицький О. Н. ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА БАЗІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ “СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН”

Рощин І. Г. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗОШ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Садовий М. І., Трифонова О. М. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сиротюк Т. А. ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ЛЮДСЬКИЙ ГОЛОС І ЧИ ВМІЄМО ПРАВИЛЬНО ДИХАТИ ПРИ СПІВІ?

Сільвейстр А. М. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ

Тихонова Т. В. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Фесенко А. А. ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ

Цоколенко О. А. ПРОПЕДЕВТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Шпильовий Ю. В. КOНЦEПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НAВЧAННЯ СИСТEМ AВТOМAТИЗOВAНOГO ПРOEКТУВAННЯ МAЙБУТНIХ УЧИТEЛIВ ТEХНOЛOГIЙ

Щербина О. О. ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ СТУДЕНТА

Янісів Ю. ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ

Ali Mahdi Al-Garbawi, Husam Abdul-Ameer Al-Shemmari THE CALCULATION OF ENERGY LEVELS AND ELECTROMAGNETIC TRANSITION E0, M1, E2 FOR CE AND W ISOTOPES BY IBM-2

РЕЦЕНЗІЇ

Ковчина І. М. РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК “ПРАЦЯ СОЦІАЛЬНА” У ДВОХ ЧАСТИНАХ (ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ, 2015 Р.) ЗА НАУКОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ АКАДЕМІКА НАПН УКРАЇНИ Н. Г. НИЧКАЛО ТА ДОКТОРІВ ДАНУТИ ЩЕЛІГЕВИЧ-УРБАН ТА МАРІЇ КОПШТЕЙН