Науковий часопис № 51

Титульна сторінка

Зміст

Авраменко О. Б. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Андрощук І. В. ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В КОНТЕКСТІ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Бєлікова М. В., Стешенко В. В. Д. О. ТХОРЖЕВСЬКИЙ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Бєлова Ю. Ю. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Благосмислов О. С. ПОЗАШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ У СИСТЕМІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ

Бойко В. А. ЩОДО ЗМІСТОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Бойчук В. М. МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦІЇ УЧИТЕЛЕМ ТЕХНОЛОГІЙ ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ “ТЕХНОЛОГІЯ ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЄРА”

Братанич А. А. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Вдовенко І. С. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ ТА ЇХНЄ ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ЩОРСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Галаган І. М. ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ ДИДАКТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖЕВИХ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Галамбош Г. В. ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ”

Гервас О. Г. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ СУЧАСНИХ ПТНЗ В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

Глуханюк В. М., Король В. П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Голіяд І. С., Кільдеров Д. Е. РОЗРОБЛЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ

Горбатюк Р. М., Туранов Ю. О., Рак В. І. ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Грибова Л. В. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ЗДОБУТТЯ АБО ЗМІНИ ПРОФЕСІЇ

Гуменюк Т. Б., Остапенко К. П. ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОФІЛЮ З ДИЗАЙН-ГРАФІКИ КОСТЮМУ

Гуревич Р. С. ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Дзус С. Б. ІНФОРМАТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Дольме М. М. ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Жерноклєєв І. В., Ходорівська К. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ)

Зубар Н. М., Волкова А. А. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ: ПОГЛЯД РОБОТОДАВЦЯ ТА ВИПУСКНИКА

Каменська І. С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

Кільдерова Л. В. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кітова О. А. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СИДОРЕНКА

Коваль В. О., Коновальчук М. В. ТВОРЧІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Корець О. М. КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Кулінка Ю. С. ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ “КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ” У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ “ТЕХНІЧНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”

Кулик Є. В., Гельжинська Т. Я. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ПРОФЕСІЙ (“ВЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ”)

Курок В. П., Опанасенко В. П. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Курчій О. В., Цибулько Г. Я. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Лазаренко Н. Ю. РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ В ЇХ ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Марущак О. В., Луп’як Д. М. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Мельник О. В. ВИКОРИСТАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Немченко Ю. В. СИСТЕМА ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ БЕЗПЕКО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК

Ніколайчук С. П. МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВУ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Науменко В. Я., Касперський А. В., Немченко Ю. В. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Нищак І. Д. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ

Оршанський Л. В., Матвісів Я. Я. ПРОБЛЕМА КРЕАТИВНОСТІ: СУТНІСТЬ, ТИПІЗАЦІЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ

Пильтяй О. М. ВПЛИВ РИНКУ ПРАЦІ НА ПРОФЕСІЙНУ ОРІЄНТАЦІЮ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ

Райковська Г. О., Головня В. Д. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМП’ЮТЕРНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Савенко І. В.ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДИЗАЙНУ І ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Савка Л. В. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА МАКЕТУВАННЯ ФОРМИ ОДЯГУ

Савицька О. С. РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Самборська О. В. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Серьогіна І. Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЇ РЕЙТИНГОВОГО ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Сисоєва А. М. СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Скварок М. Ю. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПРОФІЛЮ “ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”

Cкиданчук С. А. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА “АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛIННЯ ГОЛОВНИМ ДВИГУНОМ” В ПРОЦЕСI НАВЧАННЯ МАЙБУТНIХ IНЖЕНЕРIВ-СУДНОМЕХАНIКIВ

Слабко В. М. ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Сушенцева Л. Л. ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ТРУДОВОГО, ПРОФІЛЬНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Титаренко В. П. ІСТОРИЧНІ ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Ткач Д. І. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ І КРЕСЛЕННЯ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОБОРОТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Хищенко О. О. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

Цвіркун Л. О. ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Цина В. I. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Шабага С. Б., Омельчук О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

Шамчук М. Ю. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОСНОВ ПІДПРИЄМНИЦТВА У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Шевченко В. В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

Ящук С. М. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МАГІСТРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ