Науковий часопис № 49

Титульна сторінка

Зміст

Алексєєва О. М. СУЧАСНА АНТРОПОНІМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК СИНТЕЗ ІСТОРИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ, КУЛЬТУРНИХ ТА ЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКТОРІВ

Ачилова О. Л. ДІЄСЛОВА ГОВОРИТИ, КАЗАТИ, СКАЗАТИ: АСПЕКТУАЛЬНІ І СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Бреславец Н. А. ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, КРЕАТИВНОСТЬ – ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Бушев А. Б. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНЫХ МЕДИА

Васецкая Л. И. МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ: МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Василенко О. М., Сисоєнко І. В. МАЛІ ВІРШОВАНІ ФОРМИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Галаган І. М. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ

Гейна О. В. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ВИД КОМПРЕССИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА

Гейченко Е. И., Рагрина Ж. М. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ “СТУДЕНТ-КОМПЬЮТЕР” НА ЯЗЫКОВОМ ЗАНЯТИИ В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО)

Гонта І. А. ПЕРЕКЛАД СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНИХ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ РАС ТА НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

Зеленський К. В. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ<

Зернецкая А. А. КОНЦЕПЦИЯ АУМКД ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Каленський А. А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ

Киршо С. М., Шилофост Н. М. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ ПО РКИ

Ковальчук Г. В., Никулина И. Я. УЧЕТ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УСТНОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

Ковчина І. М. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯУ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПРАВОВИХ УМІНЬ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Козолуп М. С. ЗАСТОСУВАННЯ ЖАНРОВО-БАЗОВАНОГО ПІДХОДУ ДО АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Кокор М. М. АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Купрата Н. Я. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНЕТИЧНИХ ТА ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ТУРКМЕНСЬКОЇ МОВ

Мамедова Хаяла Ариф кызы ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Мелько Х. Б. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПОРАЛЬНОЇ СИНЕСТЕЗІЇ

Мельник Р. А. КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ

Нестеренко О. А. ІСПАНСЬКА МОВА ЯК ДРУГА ІНОЗЕМНА: ІНТЕРАКТИВНІ ІНТЕРНЕТ-ВПРАВИ

Плотніков Є. О. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК У КОМП’ЮТЕРНИХ МАТЕРІАЛАХ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИКИ

Прокоф’єв Є. Г. ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ: СТРАТЕГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Рощупкина Е. А. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ НА ЯЗЫКОВОЙ КАФЕДРЕ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Семеряк І. З. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ, СПРЯМОВАНОГО НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО- ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ

Стативка В. И. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ “МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ”, “ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ”, “ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ”

Тарнопольский О. Б. КОНСТРУКТИВИЗМ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНИКА И УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА<

Ткач Д. І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО РОЗУМІННЯ ТЕОРІЇ ОБОРОТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Хейлик В. Д.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ УМЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

РЕЦЕНЗІЇ

Глущенко В. А. РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ МОНОГРАФІЮ: ЗЕРНЕЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕРБАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ АСПЕКТ) / А. А. ЗЕРНЕЦЬКА. – ХАРКІВ, 2014. – 352 С.